המועדון אינו צד להסכם שייחתם בין הרוכש לחברה הקבלנית. המועדון לא ילווה את תהליך הרכישה והאכלוס, וכל זכויותיו של הרוכש יהיו כלפי החברה הקבלנית בלבד. על כל רוכש חלה האחריות לבדיקת הנכס, הסכם הרכישה, המפרט הטכני והנספחים. מומלץ להיוועץ בעו"ד טרם ההתקשרות בהסכם. אין באמור בפרסום זה משום המלצה לרכישת דירה בפרויקט - ההתקשרות בהסכם מכר עם החברה הקבלנית ייעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הרוכש. התמונות להמחשה בלבד.